Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding bij elke bestelling, stemt de klant/koper uitdrukkelijk met onze verkoopsvoorwaarden in en ziet af van zijn eigen voorwaarden. Afwijkingen kunnen slechts bij schriftelijke overeenkomst tot stand komen, met de speciale vermelding van afwijking op de algemene verkoopsvoorwaarden, en na akkoord van een bevoegd persoon vanwege Blimp.

2. Offertes en bestellingen

Elke offerte vanwege Blimp is vrijblijvend en bindt geenszins de verkoper. Blimp is nooit gebonden bij ondertekening van een offerte of bestelling door de koper/klant.

3. Prijzen- leveringstermijn

Prijzen en leveringstermijnen zijn voor Blimp niet bindend en kunnen aangepast worden indien de omstandigheden zich daartoe verplichten. Een vertraging in de levering of in een gedeelte ervan kan geen recht geven tot schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst, noch tot een terugname. Prijzen van de bestelling zijn exclusief belastingen, lasten, rechten, verzending, vervoer... (niet beperkende opsomming).

4. Leveringen

Alle goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien ze franco verkocht worden. Derhalve neemt Blimp in geen geval de verantwoordelijkheid op voor (niet beperkende opsomming) verlies, diefstal, beschadiging e.d. die zich, door welke oorzaak dan ook, tijdens het transport kunnen voordoen. Er wordt slechts een verzekering voor het transport afgesloten wanneer de koper er schriftelijk om vraagt en hij er de kosten voor draagt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen uit te voeren. Deze tussentijdse leveringen kunnen eventueel aanleiding geven tot een tussentijdse factuur waarop tevens de volledige verkoopsvoorwaarden van kracht blijven.

5. Klachten en terugzendingen

De klant verbindt zich ertoe om alle door Blimp geleverde goederen, software of diensten, te testen op de goede werking binnen de acht dagen na de levering. Alle klachten dienen binnen de acht dagen vanaf de levering per aangetekend schrijven te geschieden, zoniet is de verkoper niet meer gehouden er gevolg aan te geven en worden zij als nietig en onbestaande beschouwd. Tevens dienen zij vergezeld te zijn van een document dat de juiste omschrijving van de oorzaak inhoud betreffende de terugzending. Elke terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking.

6. Schade geleden door de klant

Blimp kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor welke schade, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk en niet geldelijk verlies dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een foutieve of gebrekkige levering, behoudens het herstel van deze levering mits nakoming van punt 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

7. Waarborg

Onze waarborg bij schade of defect door geleverde goederen beperkt zicht tot de waarborgvoorwaarden van onze leverancier – fabrikant of invoerder zonder enige schadevergoeding van welke aard dan ook. Onze garantie op maatsoftware beperkt zich uitsluitend tot de terugbetaling van 25% van de prijs van deze maatsoftware. Er is geen enkel verband tussen de software en de hardware van een bestelling wat betreft de waarborg of eventuele terugname. Blimp kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies van waarborg. Wanneer leverancier – fabrikant aan zijn waarborggarantie niet kan voldoen, is Blimp nooit verplicht deze garantie over te nemen.

8. Facturen en betaling

Alle facturen zijn, behoudens schriftelijke afwijking en akkoord van een bevoegd persoon van Blimp, ten laatste 30 dagen na levering te betalen tenzij de vervaldag op de factuur anders vermeldt. Alle verbintenissen worden aanzien als te Mariakerke aangegaan en uit te voeren. Het feit een wissel te trekken op de klant kan hieraan geen afbreuk doen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet betaling van de facturen, automatisch en van rechtswege door het verstrijken van de termijn zonder dat daartoe enige aanmaning noodzakelijk is, een verwijlinterest verschuldigd is, welke bepaald wordt op het basispercentage van het kaskrediet van onze bank, verhoogd met 3%, met een minimum van 15% zonder ons recht op onmiddellijke betaling vrij te geven. Tevens is er de forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100€. De eventuele gerechtelijke intresten, gerechtskosten en andere kosten noodzakelijk tot inning van deze factuur en schadevergoeding zijn hierin niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant.

9. Eigendomsrecht

In afwijking van artikel 1583 BW blijft Blimp eigenaar van alle geleverde goederen en diensten tot de dag van volledige betaling van de factuur en/of intresten en/of forfaitaire vergoedingen. Daarbij verleent de klant/koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper/klant de verkoper in de door de koper/klant bezette plaatsen te treden.

10. Geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. De koper/klant houdt zich het recht toe, de betwisting voor om het even welke andere bevoegde rechtbank te brengen.

Adres

Ledestraat 31A
9971 Lembeke
België

Kantoor

Durmakker 7
9940 Evergem
+32 9 253 74 83
info@blimp.be

Financiële gegevens

BTW BE 0502 253 726
ING BE63 3631 1410 7608
BIC BBRUBEBB